اصول سونوگرافی محوطه بطنی و دستگاه ادراری تناسلی در دام کوچک

اصول سونوگرافی محوطه بطنی و دستگاه ادراری تناسلی در دام کوچک

۳۴۹,۰۰۰ تومان
۷۴۹,۰۰۰ تومان

دوره جامع: مروری بر طب اسب

دوره جامع: مروری بر طب داخلی نشخوارکنندگان

۷۹۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع: مروری بر طب داخلی سگ و گربه بخش دوم

دوره جامع: مروری بر طب داخلی نشخوارکنندگان کوچک

از ۵۹۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع: مروری بر طب نشخوارکنندگان کوچک

دوره جامع: مروری بر طب داخلی نشخوارکنندگان کوچک

۷۴۹,۰۰۰ تومان