پیوند پوست در دامپزشکی با تاکید بر دام کوچک

پیوند پوست در دامپزشکی با تاکید بر دام کوچک

۳۹,۰۰۰ تومان

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

۹۹,۰۰۰ تومان

تشخیص آریتمی ها در دام های کوچک از طریق نوار قلب

تشخیص آریتمی ها در دام های کوچک از طریق نوار قلب

۵۹,۰۰۰ تومان

تشخیص و درمان بیماری های باکتریایی در سگ و گربه

تشخیص و درمان بیماری های عفونی باکتریایی در سگ و گربه

۸۹,۰۰۰ تومان

تشخیص و درمان بیماری‌های ویروسی در سگ و گربه

تشخیص و درمان بیماری‌های ویروسی در سگ و گربه

۱۱۴,۰۰۰ تومان

تعیین حالت گماری اختصاصی برای تهیه رادیوگراف

تعیین حالت گماری اختصاصی برای تهیه رادیوگراف

۳۹,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سرطان‌های شایع در دام کوچک

سرطان‌های شایع در دام کوچک

۸۹,۰۰۰ تومان