اصول معاینه و تشخیص بیماری‌های پرندگان زینتی

اصول معاینه و تشخیص بیماری‌های پرندگان زینتی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های شایع ویروسی در طیور گوشتی

بیماری‌های شایع ویروسی در طیور گوشتی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های عفونی شایع در پرندگان خانگی

بیماری‌های عفونی شایع در پرندگان خانگی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های غیرعفونی در پرندگان زینتی

بیماری‌های غیرعفونی در پرندگان زینتی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

دارو درمانی در طیور زینتی (داروهای رایج)

دارو درمانی در طیور زینتی (داروهای رایج)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دارو درمانی در طیور صنعتی (داروهای رایج)

دارو درمانی در طیور صنعتی (داروهای رایج)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دوره جامع: مروری بر طب داخلی پرندگان زینتی

دوره جامع: مروری بر طب داخلی پرندگان زینتی

۷۹۰,۰۰۰ تومان

معاینه و تشخیص بیماری‌ها + طب اورژانس پرندگان زینتی

معاینه و تشخیص بیماری‌ها + طب اورژانس پرندگان زینتی

۳۴۹,۰۰۰ تومان