79,000 تومان

بیماری‌های پس از زایش در نشخوارکنندگان

بیماری‌های پس از زایش در نشخوارکنندگان

89,000 تومان

بیماری‌های چشم در دام‌های کوچک

بیماری‌های چشم در دام‌های کوچک

از 80,000 تومان

بیماری‌های شایع ویروسی در طیور گوشتی

بیماری‌های شایع ویروسی در طیور گوشتی

89,000 تومان

پاتوفیزیولوژی مشکلات دندانی در خرگوش

پاتوفیزیولوژی مشکلات دندانی در خرگوش

39,000 تومان
29,000 تومان

پیوند پوست در دامپزشکی با تاکید بر دام کوچک

پیوند پوست در دامپزشکی با تاکید بر دام کوچک

39,000 تومان

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

99,000 تومان