تشخیص آریتمی ها در دام های کوچک از طریق نوار قلب

تشخیص آریتمی ها در دام های کوچک از طریق نوار قلب

59,000 تومان

تشخیص و درمان بیماری های باکتریایی در سگ و گربه

تشخیص و درمان بیماری های عفونی باکتریایی در سگ و گربه

89,000 تومان

تشخیص و درمان بیماری‌های ویروسی در سگ و گربه

تشخیص و درمان بیماری‌های ویروسی در سگ و گربه

99,000 تومان

تعیین حالت گماری اختصاصی برای تهیه رادیوگراف

تعیین حالت گماری اختصاصی برای تهیه رادیوگراف

39,000 تومان

تغذیه و بیماری های کره از تولد تا از شیرگرفتگی

تغذیه و بیماری های کره از تولد تا از شیرگرفتگی

59,000 تومان

تفسیر بالینی لوکوگرام در نشخوارکنندگان

تفسیر بالینی لوکوگرام در نشخوارکنندگان

59,000 تومان

سقط جنین در نشخوارکنندگان کوچک

سقط جنین در نشخوارکنندگان کوچک

99,000 تومان

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

79,000 تومان