بیماری‌های نوزادان علفخوار

بیماری‌های نوزادان علفخوار

۹۹,۰۰۰ تومان

پاتوفیزیولوژی مشکلات دندانی در خرگوش

پاتوفیزیولوژی مشکلات دندانی در خرگوش

۳۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان

پیوند پوست در دامپزشکی با تاکید بر دام کوچک

پیوند پوست در دامپزشکی با تاکید بر دام کوچک

۳۹,۰۰۰ تومان

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

۹۹,۰۰۰ تومان

تشخیص آریتمی ها در دام های کوچک از طریق نوار قلب

تشخیص آریتمی ها در دام های کوچک از طریق نوار قلب

۵۹,۰۰۰ تومان

تشخیص تفریقی بیماری‌های تنفسی طیور

تشخیص تفریقی بیماری‌های تنفسی طیور

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تشخیص و درمان بیماری های باکتریایی در سگ و گربه

تشخیص و درمان بیماری های عفونی باکتریایی در سگ و گربه

۸۹,۰۰۰ تومان