99,000 تومان

عفونت های رحمی در گله گاو های شیری

عفونت های رحمی در گله گاو های شیری

39,000 تومان

فارماکولوژی بالینی در دام‌های بزرگ (داروهای رایج)

فارماکولوژی بالینی در دام‌های بزرگ (داروهای رایج)

109,000 تومان
99,000 تومان

مدیریت تولید مثل در گله‌های گاو شیری

مدیریت تولید مثل در گله‌های گاو شیری

79,000 تومان

مدیریت کاربردی تولید مثل در سگ ها

مدیریت کاربردی تولید مثل در سگ ها

39,000 تومان

مروری بر بیماری های دستگاه گوارش در تک سمی ها

مروری بر بیماری های دستگاه گوارش در تک سمی ها

89,000 تومان

مسمومیت‌های رایج در نشخوارکنندگان

مسمومیت‌های رایج در نشخوارکنندگان

89,000 تومان