تشخیص و درمان بیماری‌های ویروسی در سگ و گربه

تشخیص و درمان بیماری‌های ویروسی در سگ و گربه

۱۱۴,۰۰۰ تومان

تصویربرداری شکم و لگن در دام‌های کوچک

تصویربرداری شکم و لگن در دام‌های کوچک

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعیین حالت گماری اختصاصی برای تهیه رادیوگراف

تعیین حالت گماری اختصاصی برای تهیه رادیوگراف

۳۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و بیماری های کره از تولد تا از شیرگرفتگی

تغذیه و بیماری های کره از تولد تا از شیرگرفتگی

۵۹,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

تفسیر بالینی لوکوگرام در نشخوارکنندگان

تفسیر بالینی لوکوگرام در نشخوارکنندگان

۵۹,۰۰۰ تومان

دارو درمانی در طیور زینتی (داروهای رایج)

دارو درمانی در طیور زینتی (داروهای رایج)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دارو درمانی در طیور صنعتی (داروهای رایج)

دارو درمانی در طیور صنعتی (داروهای رایج)

۱۱۰,۰۰۰ تومان