رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

۹۹,۰۰۰ تومان

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی در پرندگان

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی در پرندگان

۹۹,۰۰۰ تومان

سرطان‌های شایع در دام کوچک

سرطان‌های شایع در دام کوچک

۸۹,۰۰۰ تومان

سقط جنین در نشخوارکنندگان کوچک

سقط جنین در نشخوارکنندگان کوچک

۹۹,۰۰۰ تومان

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

۷۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان

عفونت های رحمی در گله گاو های شیری

عفونت های رحمی در گله گاو های شیری

۳۹,۰۰۰ تومان

فارماکولوژی بالینی در دام کوچک (داروهای رایج)

فارماکولوژی بالینی در دام کوچک (داروهای رایج)

۱۲۹,۰۰۰ تومان