فارماکولوژی بالینی در دام‌های بزرگ (داروهای رایج)

فارماکولوژی بالینی در دام‌های بزرگ (داروهای رایج)

۱۰۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان

مدیریت اسهال در گوساله‌ها

مدیریت اسهال در گوساله‌ها

۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت تولید مثل در گله‌های گاو شیری

مدیریت تولید مثل در گله‌های گاو شیری

۷۹,۰۰۰ تومان

مدیریت کاربردی تولید مثل در سگ ها

مدیریت کاربردی تولید مثل در سگ ها

۳۹,۰۰۰ تومان

مدیریت واکسیناسیون در بیماری‌های تنفسی طیور

مدیریت واکسیناسیون در بیماری‌های تنفسی طیور

۹۹,۰۰۰ تومان

مروری بر بیماری های دستگاه گوارش در تک سمی ها

مروری بر بیماری های دستگاه گوارش در تک سمی ها

۸۹,۰۰۰ تومان