اصول معاینه و تشخیص بیماری‌های پرندگان زینتی

اصول معاینه و تشخیص بیماری‌های پرندگان زینتی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های عفونی شایع در پرندگان خانگی

بیماری‌های عفونی شایع در پرندگان خانگی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های غیرعفونی در پرندگان زینتی

بیماری‌های غیرعفونی در پرندگان زینتی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تشخیص تفریقی بیماری‌های تنفسی طیور

تشخیص تفریقی بیماری‌های تنفسی طیور

۲۴۹,۰۰۰ تومان

دارو درمانی در طیور زینتی (داروهای رایج)

دارو درمانی در طیور زینتی (داروهای رایج)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دوره جامع: مروری بر طب داخلی پرندگان زینتی

دوره جامع: مروری بر طب داخلی پرندگان زینتی

۷۹۰,۰۰۰ تومان

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی در پرندگان

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی در پرندگان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

معاینه و تشخیص بیماری‌ها + طب اورژانس پرندگان زینتی

معاینه و تشخیص بیماری‌ها + طب اورژانس پرندگان زینتی

۳۴۹,۰۰۰ تومان