تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

تصویربرداری شکم و لگن در دام‌های کوچک

تصویربرداری شکم و لگن در دام‌های کوچک

۱۹۹,۰۰۰ تومان

رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

۲۴۹,۰۰۰ تومان

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی در پرندگان

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی در پرندگان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

۱۴۹,۰۰۰ تومان